กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลด PDF

 

ระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม พ.. 2547

                       

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียมให้เหมาะสมและรัดกุม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม พ.. 2547

 

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ 3  ในระเบียบนี้

กรมหมายความว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

อธิบดีหมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ข้อมูลปิโตรเลียมหมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งผู้รับสัมปทานส่งมอบให้กรม และเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) .. 2532

 

ข้อ 4  ข้อมูลปิโตรเลียมที่ขอใช้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

4.1 ข้อมูลเอกสาร

4.2 ข้อมูลตัวอย่างหิน

4.3 ข้อมูลดิจิตอล

 

ข้อ 5  บุคคลผู้มีสิทธิขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม ได้แก่

5.1 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม

5.2 ส่วนราชการ องค์การของรัฐหรือสถาบันการศึกษา

 

ข้อ 6  ข้อมูลปิโตรเลียมที่ให้ใช้

6.1 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมมีสิทธิขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม ซึ่งบุคคลอื่นได้สำรวจไว้ในพื้นที่แปลงสัมปทานของตน และข้อมูลเอกสารในพื้นที่ใกล้เคียงแปลงสัมปทานของตนที่กรมพิจารณาเห็นควร โดยมีสิทธิขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวออกไปศึกษานอกที่ทำการของกรมได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลเอกสารในพื้นที่ใกล้เคียงแปลงสัมปทานของตน

6.2 ส่วนราชการ องค์การของรัฐหรือสถาบันการศึกษา มีสิทธิขอศึกษาข้อมูลปิโตรเลียมที่กรมพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลปิโตรเลียมไปศึกษานอกที่ทำการของกรม

 

ข้อ 7  ในการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

7.1 ให้ผู้ขอทำหนังสือถึงอธิบดี โดยแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทข้อมูลที่จะขอใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

7.2 เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีแล้ว ให้ผู้ขอติดต่อศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียมต่อไป

7.3 ในกรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียมได้ด้วยตนเอง ผู้ขอใช้ข้อมูลสามารถทำหนังสือมอบอำนาจ ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนขอใช้ข้อมูลได้ โดยนำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมามอบให้เจ้าหน้าที่

 

ข้อ 8  การส่งคืนข้อมูลปิโตรเลียมที่นำออกไปศึกษานอกที่ทำการของกรม

8.1 ข้อมูลเอกสาร จะต้องนำส่งคืนกรมภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล

8.2 ข้อมูลตัวอย่างหิน หรือข้อมูลดิจิตอล จะต้องนำส่งคืนกรมภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล

ผู้ขอใช้ข้อมูลอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาการส่งคืนข้อมูลตามข้อ 8.2 ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง โดยยื่นต่ออธิบดีก่อนครบกำหนดส่งคืนข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เมื่ออธิบดีเห็นว่ามีเหตุอันควร จะขยายระยะเวลาให้อีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดส่งคืนข้อมูล

 

ข้อ 9  ผู้ขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้เท่านั้น และห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิมิให้ใช้ข้อมูลปิโตรเลียมอีกต่อไป

 

ข้อ 10  ในกรณีผู้ขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียมได้กระทำให้ข้อมูลสูญหายหรือใช้การไม่ได้ ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการทำให้ข้อมูลกลับสู่สภาพดังเดิม

 

ข้อ 11  ภายใต้บังคับข้อ 9 หากผู้ขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิมิให้ใช้ข้อมูลเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.. 2547

นภดล  มัณฑะจิตร

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

มยุรี/พิมพ์

25 มิถุนายน 2547

จีระ/สุนันทา/ตรวจ

29 มิถุนายน 2547

A+B