กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลด้านอ่าวไทย

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลด้านอ่าวไทย

------------

                       ตามที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลด้านอ่าวไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2514 และผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมได้คืนพื้นที่บางส่วนของแปลงสำรวจดังกล่าวไปแล้ว สมควรประกาศกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลด้านอ่าวไทย เพื่อประโยชน์ในการขอสำรวจแหล่งปิโตรเลียมใหม่

                       ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 กรมทรัพยากรธรณีจึงประกาศกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลด้านอ่าวไทยไว้ โดยมี แนวเขตปรากฏตามแผนที่หมายเลข ป. 14/2521 ท้ายประกาศนี้

                       ทั้งนี้ ชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้นให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ

 

 

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2521

                                                                              พิสุทธิ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา

                                                                              อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.2521/145/6พ/21 ธันวาคม 2521]

 

                                                                                                                       พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                                       9 ก.ค. 2544