กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลด้านอ่าวไทย และอันดามัน

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลด้านอ่าวไทย

และอันดามัน

 

-----------

 

                      ตามที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2514 วันที่ 17 ธันวาคม 2516 และวันที่ 15 ธันวาคม 2521 และผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมได้คืนพื้นที่บางส่วนของแปลงสำรวจดังกล่าวไปแล้ว สมควรประกาศกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขอสำรวจแหล่งปิโตรเลียมใหม่

 

                      ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 กรมทรัพยากรธรณีจึงประกาศกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามันไว้ โดยมีแนวเขตปรากฏตามแผนที่หมายเลข  ป. 24/2523 ท้ายประกาศนี้

 

                      ทั้งนี้ ชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้น ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ

  

                                                               ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2523

                                                                             ประภาส  จักกะพาก

                                                                         อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 

 

 

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.2523/80/19พ/22 พฤษภาคม 2523]

 

                                                                                                พรพิมล/พิมพ์

                                                                                               25 ก.ค 2544