กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอันดามัน

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอันดามัน

--------------

 

                อาศัยตามความในวรรคสามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 กรมทรัพยากรธรณี ประกาศยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเล ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอันดามันไว้รวมเก้าแปลง คือ แปลงสำรวจตะวันตก 1 ถึง 6 ในเขตน้ำลึกไม่เกิน 200 เมตร และแปลงสำรวจตะวันตก 7, 8 และ 9 ในเขตน้ำลึกเกิน 200 เมตร โดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลขที่ ป. 37/2526 ท้ายประกาศนี้

 

                ทั้งนี้ ชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้นให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2526

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ศิววงศ์  จังคศิริ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        อธิบดีกรมทรัยากรธรณี

 

                                              [ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.2526/93/7พ/8 มิถุนายน 2526]