กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

-------------

 

                    อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516   กรมทรัพยากรธรณีจึงประกาศกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลด้านอ่าวไทยและทะเอันดามันไว้ โดยมีแนวเขตปรากฏตามแผนที่หมายเลขที่ ป 44/2527 ท้ายประกาศนี้

 

                    ทั้งนี้ ชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้นให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไป และสัญญากับต่างประเทศ

 

 

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2527

                                                                                                                  สัมฤทธิ์  ลีละวงศ์

                                                                                                          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                             อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.2527/106/24พ/13 สิงหาคม 2527]