กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอเมือง สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอเมือง

สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

--------------

 

                       เนื่องจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ งานวางท่อย่อยส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมย่านถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตามแผนพัฒนาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศกำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเครื่องหมายแสดงเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

 

 

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2530

                                                                                     ประมวล  สภาวสุ

                                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]