กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

----------

 

                       เนื่องจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ งานงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติพร้อมศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซให้แก่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงงานอุตสาหกรรมย่านนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ตามแผนพัฒนาก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศกำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ

ในท้องที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้ พร้อมเครื่องหมายแสดงเขตดังกล่าวตามแผนที่ท้ายประกาศ
 

                       1. เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อสายประธาน จากศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซถึงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 3,100 เมตร

วางไปตามแนวของทางหลวง จังหวัดหมายเลข 2109 ทางด้านทิศเหนือ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 3 กับหลักกิโลเมตรที่ 7

                       2. เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อสายย่อย แยกจากสายประธานตรงหลักกิโลเมตรที่ 5 ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2109 ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงโรงงานอุตสาหกรรมของ บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ์

แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มีขนาดความกว้าง 20 เมตร ความยาว 3,400 เมตร วางไปตามแนวของทางซอยสายที่ 5 นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

                       3. ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซของระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อดังกล่าวมีเนื้อที่ 55 ไร่

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2533

พลตำรวจเอก ประมาณ  อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]