กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก ในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน (๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘)

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก ในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน[1]

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ประกอบกับมาตรา 77 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

1.  ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2543

 

2.  กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก ในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามันจำนวน 82 แปลง โดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ป 91/2548 ท้ายประกาศนี้

การกำหนดชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้น ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

นภดล มัณฑะจิตร

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

สุนันทา/ผู้จัดทำ

14 มิถุนายน 2548