กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย (๒๐ เมษายน ๒๕๕๐)

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศดังต่อไปนี้

 

1.  ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548

 

2.  กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย จำนวน 65 แปลงโดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ป 92/2550 ท้ายประกาศนี้

 

การกำหนดชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้น ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550

ไกรฤทธิ์ นิลคูหา

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

[เอกสารแนบท้าย]1.  แผนที่แสดงพื้นที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 20

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

22 พฤษภาคม 2550