กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย

ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

1.  ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555

 

2. กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน 29 แปลง โดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ป.94/2557 ท้ายประกาศนี้

การกำหนดชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้น ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

คุรุจิต  นาครทรรพ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

[เอกสารแนบท้าย]

 

1. พื้นที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 21

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

27 ตุลาคม 2557

 

ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ

27 ตุลาคม 2557