กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2514)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

--------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (5) มาตรา 45 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1  พื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานจะสงวนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง ต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานยังไม่ได้คืนและต้องติดต่อกับพื้นที่ผลิต ถ้าผู้รับสัมปทานจะขอสงวนพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกับพื้นที่ผลิต ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี

                       ผู้รับสัมปทานต้องกำหนดพื้นที่ที่จะสงวนตามวรรคหนึ่งแต่ละแห่งให้เป็นรูปหลายเหลี่ยม โดยแสดงจุดพิกัดรุ้งแวงทางภูมิศาสตร์ไว้ให้ชัดแจ้ง และต้องมีลักษณะพอที่จะคลุมพื้นที่วงกลมมีรัศมี 800 เมตร ได้

                       ข้อ 2  ผู้รับสัมปทานต้องแสดงความจำนงขอสงวนพื้นที่ต่ออธิบดีตามแบบ กทธ/ป /4 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ก่อนวันสิ้นระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม

                       ข้อ 3  ผู้รับสัมปทานต้องชำระค่าสงวนพื้นที่สำหรับปีแรกตามจำนวนของพื้นที่ที่จะขอสงวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือยืนยันจำนวนพื้นที่สงวนจากอธิบดี

                       สำหรับปีต่อไปผู้รับสัมปทานต้องชำระค่าสงวนพื้นที่ก่อนวันเริ่มต้นของปีนั้น

                       ในกรณีผู้รับสัมปทานได้รับพื้นที่ผลิตเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่สงวนไว้ หรือได้คืนพื้นที่ที่สงวนไว้ในบางส่วน ค่าสงวนพื้นที่ให้คำนวณเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

                       ข้อ 4 ผู้รับสัมปทานซึ่งประสงค์จะขอรับคืนค่าสงวนพื้นที่ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง สำหรับปีใด ต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีตามแบบ กทธ/ป/5 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ภายในกำหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีนั้น

 

                                                           ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514

                                                                           พจน์ สารสิน

                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสงวนพื้นที่ตามมาตรา 45 และการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514ต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

 

[รก.2514/102/48พ./23 กันยายน 2514]