กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

          ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

                    (1) คำขอสัมปทาน ฉบับละ 10,000 บาท

                    (2) ค่าสงวนพื้นที่แต่ละแห่ง ตารางกิโลเมตรละ 100,000 บาท ต่อปี เศษของตารางกิโลเมตร ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราส่วน

                    (3) ค่ารังวัด ตามความยาวของระยะที่วัด กิโลเมตร หรือเศษของกิโลเมตรละ 250 บาท

                    (4) ค่าหลักเขตบนพื้นดิน หลักละ 750 บาท

          ข้อ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับ และมิได้เป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้เสียค่าสงวนพื้นที่ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัมปทานของผู้รับสัมปทานดังกล่าว

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2532

บรรหาร ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

        

 

          หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ได้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้เป็นการเร่งรัด มิให้ผู้รับสัมปทานใช้สิทธิสงวนพื้นที่ไว้นานเกินสมควร ดังนั้น สมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 14-16 เล่ม 160 ตอนที่ 227 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2532