กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2532)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

--------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และมาตรา 100 ตรี (4) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ในการประกาศเพื่อให้มีการยื่นคำขอสัมปทานปิโตรเลียมทุกครั้ง ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ คณะรัฐมนตรีกำหนดค่าลดหย่อนพิเศษสำหรับแปลงสำรวจแต่ละแปลงเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามหมวด 7 ทวิ โดยให้ระบุค่าลดหย่อนพิเศษสำหรับแปลงสำรวจแต่ละแปลงไว้ในประกาศดังกล่าวเป็น จำนวนอัตราร้อยละของรายจ่ายที่เป็นทุนตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามที่ระบุจำกัดไว้ในข้อ 2 แต่ต้องไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของรายจ่ายดังกล่าว

          การกำหนดค่าลดหย่อนพิเศษตามข้อนี้ ให้คำนึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปของพื้นที่ แปลงสำรวจแต่ละแปลง สภาวะการแข่งขันการลงทุนระหว่างประเทศในขณะที่เปิดให้สัมปทานและ ข้อพิจารณาอย่างอื่นอันจะเป็นเหตุชักจูงให้มีการลงทุนเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย

เมื่อมีการออกสัมปทานให้แก่ผู้รับสัมปทาน ให้ระบุค่าลดหย่อนพิเศษสำหรับแปลงสำรวจ แต่ละแปลงไว้ในสัมปทานโดยชัดแจ้ง

          ข้อ 2 รายจ่ายที่เป็นทุนตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จะนำมาคำนวณ ค่าลดหย่อนพิเศษได้ ให้จำกัดอยู่เฉพาะแต่รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่เป็น

                    (1) สถานที่ที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

                    (2) ท่อขนส่งปิโตรเลียม

                    (3) เครื่องอุปกรณ์เพื่อการผลิตปิโตรเลียม เช่น เครื่องอุปกรณ์แยกสถานะของปิโตรเลียม เครื่องอุปกรณ์ขจัดน้ำและสิ่งเจือปน เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อแยกหรือขจัดสารพลอยได้จากปิโตรเลียม เครื่องอุปกรณ์เพิ่มความดัน เครื่องอุปกรณ์ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ มาตรวัดอัตราการไหลของปิโตรเลียม ถังเก็บปิโตรเลียม เป็นต้น

                    (4) เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กระตุ้นเพื่อเพิ่มการผลิตปิโตรเลียม

                    (5) ทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินตาม (1) ถึง (4)

รายจ่ายตามข้อนี้ไม่ให้รวมถึงรายจ่ายเพื่อการขุดเจาะหรือที่เกี่ยวกับการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมทุกประเภท

          ข้อ 3 ในกรณีที่มีปัญหาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนตามข้อ 2 ให้ผู้รับสัมปทาน มีหน้าที่พิสูจน์ต่ออธิบดีว่ารายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการอันได้ระบุไว้ในข้อ 2 คำวินิจฉัยของอธิบดี ให้เป็นที่สุด

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2532

บรรหาร ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

         

          หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ได้กำหนดให้ ผู้รับสัมปทานสามารถนำรายจ่ายที่เป็นทุนบางประเภทมาคำนวณเป็นค่าลดหย่อนพิเศษ เพื่อนำไปหักออกจากรายได้ซึ่งจะนำมาคำนวณหาผลกำไรปิโตรเลียมประจำปีในการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้ อันจะเป็นการจูงใจให้มีการลงทุนในการประกอบกิจการ ปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยคำนึงถึงสภาวะการแข่งขันในการลงทุนระหว่างประเทศ และโดยที่การกำหนดค่าลดหย่อนพิเศษตามมาตรา 100 ตรี (4) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 17-20 เล่ม 106 ตอนที่ 227 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2532