กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2534)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

--------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และมาตรา 100 ฉ วรรคสาม (ก) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

                    ดัชนีราคาผู้บริโภค หมายความว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรายเดือนของประเทศไทย ซึ่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์จัดทำ

                    ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ได้รับสัมปทาน หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภค ของรอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน

                    ดัชนีราคาผู้บริโภคของรอบระยะเวลาบัญชี หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภค ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอนแทนพิเศษ

                    ดัชนีราคาขายส่ง หมายความว่า ดัชนีราคาขายส่งรายเดือนของประเทศไทย ซึ่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์จัดทำ

                    ดัชนีราคาขายส่งของปีที่ได้รับสัมปทาน หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาขายส่งของ รอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน

                    ดัชนีราคาขายส่งของรอบระยะเวลาบัญชี หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาขายส่ง ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

                    อัตราแลกเปลี่ยนของเดือน หมายความว่า ค่าเฉลี่ยประจำเดือนของอัตราซื้อขั้นต่ำและ อัตราขายขั้นสูงของตั๋วเงินที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำหนดเป็นประจำวันสำหรับให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า ทั้งนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินตราต่างประเทศในสกุลที่ใช้ในการคำนวณ ปรับปรุงค่ารายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน และให้เฉลี่ยเฉพาะจำนวนวันทำการภายในเดือนนั้น ของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

                    อัตราแลกเปลี่ยนของปีที่ได้รับสัมปทาน หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนของ เดือนในรอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน

                    อัตราแลกเปลี่ยนของรอบระยะเวลาบัญชี หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยน ของเดือนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

                    รอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน หมายความว่าระยะเวลาสิบสองเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ห้าเดือนก่อนเดือนที่ได้รับสัมปทาน

                    รอบระยะเวลาบัญชี หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว่า ด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

          ข้อ 2 การปรับมูลค่ารายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในแปลงสำรวจแต่ละแปลงในรอบปี ด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามมาตรา 100 ฉ วรรคสาม (ก) ให้คำนวณตามสูตร ดังต่อไปนี้

ในการคำนวณตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ทศนิยมหกตำแหน่ง และให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งถ้าทศนิยมตำแหน่งที่เจ็ดมีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไป

          ข้อ 3 ในกรณีที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ประกาศเปลี่ยนแปลงปีฐานที่ใช้ในการคำนวณ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนีราคาขายส่ง ให้ปรับดัชนีราคาดังกล่าวของปีที่ได้รับสัมปทานและของรอบระยะ เวลาบัญชี ให้เป็นปีฐานเดียวกันก่อนการคำนวณตามสูตรตามข้อ 2

          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะใช้เงินตราต่างประเทศในการคำนวณปรับมูลค่า รายได้ปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานมีหนังสือแจ้งสกุลเงินตราต่างประเทศที่ประสงค์จะนำมาใช้เพื่อ ขอความเห็นชอบจากอธิบดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับสัมปทาน โดยสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ผู้รับสัมปทานแจ้งจะต้องเป็นสกุลเงินที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้

          ข้อ 5 ผู้รับสัมปทานซึ่งไม่แจ้งสกุลเงินตราต่างประเทศที่ประสงค์จะนำมาใช้ในการคำนวณ ปรับมูลค่ารายได้ปิโตรเลียมของตนภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้ถือว่าผู้รับสัมปทาน ประสงค์จะใช้เงินตราไทยในการคำนวณ

ผู้รับสัมปทานซึ่งใช้เงินตราไทยในการคำนวณปรับมูลค่ารายได้ปิโตรเลียมของตน ให้ค่าของอัตราแลกเปลี่ยนของปีที่ได้รับสัมปทาน (I) ซึ่งหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของรอบระยะเวลาบัญชี (Ia) ในสูตรตามข้อ 2 มีค่าเท่ากับหนึ่ง

          ข้อ 6 ผู้รับสัมปทานซึ่งใช้เงินตราสกุลใดในการคำนวณปรับมูลค่ารายได้ปิโตรเลียม หากประสงค์จะเปลี่ยนเพื่อนำเงินตราสกุลอื่นมาใช้ในการคำนวณ ให้กระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลสมควร และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

          ข้อ 7 ในกรณีที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเลิกกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ผู้รับสัมปทานได้แจ้งไว้แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งสกุลเงินตรา ต่างประเทศอื่นที่ประสงค์จะนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อขอความเห็นชอบต่ออธิบดีภายในหกเดือนนับแต่วันที่ ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเลิกกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศนั้น

          ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานเป็นผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้ระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานต้องแจ้ง การใช้สกุลเงินตราต่างประเทศตามข้อ 4 เริ่มนับแต่วันออกสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติมตามมาตรา 36 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

สิปปนนท์ เกตุทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2534)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

--------------------------------------------

 

หลักการ

          กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับมูลค่าของรายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในแปลงสำรวจในรอบปี ด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

เหตุผล

          โดยที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ได้กำหนดให้เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผลกำไรปิโตรเลียมประจำปี ในอัตราที่กำหนดจาก “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” โดยให้ปรับมูลค่าของรายได้ ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในแปลงสำรวจในรอบปีด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และโดยที่มาตรา 100 ฉ วรรคสาม (ก) บัญญัติให้การปรับมูลค่าของรายได้ปิโตรเลียมดังกล่าว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 224 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2534