กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม

พ.ศ. 2555

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (5) และมาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

 

ข้อ 2  คำขอสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป1 ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

ข้อ 3  ผู้ขอสัมปทานต้องเป็นบริษัท โดยมีหลักฐานและโครงการประกอบคำขอสัมปทาน ดังต่อไปนี้

(1) หลักฐานแสดงการเป็นบริษัท ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศนั้น หรือต้องมีหนังสือรับรองของโนตารีปับลิคในประเทศนั้นหรือของบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิคในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอสัมปทานไม่มีโนตารีปับลิค

(2) หลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทผู้ขอสัมปทาน

(3) หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม โดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้ ออกหนังสือรับรองว่าเป็นความจริง

(4) โครงการสำรวจปิโตรเลียมพร้อมทั้งเหตุผลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนโดยสังเขป โดยระบุวิธีการ และกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการนั้น ๆ ด้วย

 

ข้อ 4  ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานมีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอหรือครบถ้วน แต่มีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ รับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม ผู้ขอสัมปทานต้องมีหลักฐานแสดงการรับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่างบริษัทซึ่งรับรองกับผู้ขอสัมปทาน รวมทั้งหลักฐานตามข้อ 3 (1) (2) และ (3) ของบริษัทซึ่งรับรองด้วย

 

ข้อ 5  ผู้ขอสัมปทานต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานสำหรับการสำรวจปิโตรเลียมในแปลงสำรวจแต่ละแปลง ดังต่อไปนี้

(1) ในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง ให้เสนอข้อผูกพันเป็นรายปี

(2) ในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง ให้เสนอข้อผูกพันเป็นจำนวนรวมสำหรับระยะเวลาของช่วงข้อผูกพันทั้งช่วง ซึ่งหากผู้ขอสัมปทานได้รับสัมปทาน ผู้ขอสัมปทานจะต้องแบ่งข้อผูกพันดังกล่าวเป็นรายละเอียด โดยเสนอให้เป็นแผนงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแบบสัมปทาน

ข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานที่เสนอตามข้อนี้จะต้องมีความชัดเจน และปริมาณเงินที่เสนอจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปริมาณงานด้วย

 

ข้อ 6  ผู้ขอสัมปทานจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ เช่น การให้เงินทุนการศึกษา เงินอุดหนุนเงินให้เปล่าในการลงนามในสัมปทาน หรือเงินให้เปล่าในการผลิต นอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ทางราชการได้กำหนดให้เป็นผลประโยชน์พิเศษไว้ในการประกาศยื่นคำขอสัมปทานก็ได้

 

ข้อ 7  ผู้ขอสัมปทานต้องยื่นคำขอสัมปทาน หลักฐาน โครงการ และข้อเสนอตามที่กำหนดต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

ข้อ 8  ผู้ขอสัมปทานต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอสัมปทาน

 

ข้อ 9  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ขอสัมปทานมาลงลายมือชื่อในสัมปทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอสัมปทานทราบแล้ว ถ้าผู้ขอสัมปทานมิได้มาลงลายมือชื่อในสัมปทานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้ขอสัมปทานไม่ประสงค์จะขอรับสัมปทานต่อไป

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อารักษ์  ชลธาร์นนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

[เอกสารแนบท้าย]

 

1. คำขอสัมปทานปิโตรเลียม (ชธ/ป1)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียมที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับสมควรรวมกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้กฎหมาย  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

6 สิงหาคม 2555

 

ชาญ/ผู้ตรวจ

8 สิงหาคม 2555