กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง กำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง
กำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม
พ.ศ. 2555

                              

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (5) และมาตรา 23 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
         

          ข้อ 1 ให้ยกเลิก
                    (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
                    (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
         

          ข้อ 2 สัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
         

          ข้อ 3 สัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมที่ทำขึ้นภายหลังวันให้สัมปทาน ให้เป็นไปตามแบบดังต่อไปนี้
                    (1) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้รัฐมนตรีทำโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป3/1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (2) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้รัฐมนตรีทำโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป3/2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
                    (3) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้อธิบดีทำโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป3/3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
อารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

[เอกสารแนบท้าย]

 

1. สัมปทานปิโตรเลียม (ชธ/ป2)

2. สัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ .....) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ............./............. (ชธ/ป3/1)

3. สัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ .....) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ............./............. (ชธ/ป3/2)

4. สัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ .....) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ............./............. (ชธ/ป3/3)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากแบบสัมปทานปิโตรเลียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สอดคล้องกับแนวทางการประกอบกิจการปิโตรเลียมในระดับสากล สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัย  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

  

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

6 สิงหาคม 2555

 

ชาญ/ผู้ตรวจ

8 สิงหาคม 2555