กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง กำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมาย ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง
กำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมาย

ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

-----------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ยกเลิก

                    (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

                    (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

          ข้อ 2 ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุมปิโตรเลียมบนบก ผู้รับสัมปทานต้อง กำหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

                    (1) กำหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร จากส่วนนอกสุดของสิ่งติดตั้ง หรือกลอุปกรณ์ที่สูงจากพื้นดินเกิน 30 เมตร โดยจัดให้มีรั้วล้อมรอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตปลอดภัย

                    (2) เครื่องหมายสีแดงสลับสีขาวไว้รอบด้านนอกของรั้วทุกระยะ 20 เมตร

                    (3) ติดธงสีส้มไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์

                    (4) โคมไฟแสงสีแดงที่ให้แสงสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ มองเห็นได้รอบทิศทาง โดยติดตั้งไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ และเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า
5 กิโลเมตร

                    (5) โคมไฟที่แสงผ่านหมอกได้ โดยติดตั้งไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ และเปิดในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่มีอากาศมืดครึ้มหรือฝนตก เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร

                    (6) ป้ายแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างน้อยหนึ่งป้าย
โดยติดตั้งไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

          ข้อ 3 ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและทดสอบหลุมปิโตรเลียม
บนบก ผู้รับสัมปทานต้องกำหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

                    (1) กำหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากส่วนนอกสุดของสิ่งติดตั้งหรือกลอุปกรณ์ โดยจัดให้มีรั้วล้อมรอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตปลอดภัย

                    (2) เครื่องหมายสีแดงสลับสีขาวไว้รอบด้านนอกของรั้วทุกระยะ 20 เมตร

                    (3) ป้ายแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างน้อยหนึ่งป้าย


โดยติดตั้งไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

          ในกรณีที่สิ่งติดตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นท่อขนส่งปิโตรเลียม ให้จัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดบริเวณแนวท่อขนส่งปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้

                    (1) ชื่อโครงการผลิตปิโตรเลียม

                    (2) ชื่อผู้รับสัมปทาน

                    (3) ประเภท ขนาด และระยะทางโดยประมาณของท่อขนส่งปิโตรเลียม

                    (4) ชนิดของผลิตภัณฑ์

                    (5) ข้อความว่า “เขตประกอบกิจการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514”

          แผ่นป้ายตามวรรคสอง ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความยาว
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ใช้ตัวอักษรภาษาไทยสีดำบนพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง ให้ติดตั้งป้ายโดยขอบด้านล่าง ของป้ายอยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร และสูงพ้นจากสิ่งกีดขวางโดยรอบ เพื่อให้สามารถ มองเห็นได้ง่าย และระยะของแผ่นป้ายตลอดแนวท่อขนส่งปิโตรเลียมให้มีระยะห่างประมาณ 250 เมตรต่อหนึ่งแผ่นป้าย หรือตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ

          ข้อ 4 ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุมและทดสอบหลุมปิโตรเลียม ในทะเล ผู้รับสัมปทานต้องกำหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

                    (1) กำหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่เกิน 500 เมตร จากส่วนนอกสุดของสิ่งติดตั้ง หรือกลอุปกรณ์ และให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใดเข้าใกล้เขตปลอดภัย

                    (2) โคมไฟแสงสีแดงที่ให้แสงสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ มองเห็นได้รอบทิศทางโดย ติดตั้งไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ และเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า
3 ไมล์ทะเล

                    (3) อุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานในกรณีที่ทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา มองเห็นได้ในระยะน้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล

                              (ก) แตรหมอกอย่างน้อยหนึ่งตัว ติดตั้งไว้บนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ ในระดับ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 30 เมตร เหนือระดับน้ำขึ้นเต็มที่ปานกลางหน้าน้ำเกิด (mean high water springs) ซึ่งสามารถได้ยินได้รอบทิศทาง และให้สัญญาณเป็นจังหวะเดียวกันตามรหัสมอร์สอักษร U ทุก 30 วินาที

                              (ข) โคมไฟที่แสงผ่านหมอกได้ โดยติดตั้งไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล

                              (ค) เครื่องส่งคลื่นวิทยุ

          ข้อ 5 ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัมปทานต้อง กำหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

                    (1) กำหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่เกิน 500 เมตร จากส่วนนอกสุดของสิ่งติดตั้ง หรือกลอุปกรณ์ และให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใดเข้าใกล้เขตปลอดภัย โดยจัดให้มีแผนที่แสดงเขตปลอดภัย และตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ และเก็บรักษาไว้ ณ ที่นั้นเพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

                    (2) โคมไฟแสงสีขาวอย่างน้อยหนึ่งดวง ติดตั้งไว้บนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ใน ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเมื่อเข้าใกล้ และอยู่ในระดับความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 30 เมตร เหนือระดับน้ำขึ้นเต็มที่ปานกลางหน้าน้ำเกิด (mean high water springs) โดยมีกำลังส่องสว่าง ของแสงไฟอย่างน้อย 1,400 แรงเทียน และโคมไฟจะต้องให้สัญญาณปิด-เปิด เป็นจังหวะเดียวกันตาม รหัสมอร์ส อักษร U ทุก 15 วินาที โดยจะต้องเปิดในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่มีอากาศมืดครึ้มหรือฝนตก เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 3 ไมล์ทะเล

                    (3) โคมไฟแสงสีแดงที่ให้แสงสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ มองเห็นได้รอบทิศทางโดยติดตั้ง ไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ และเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า
3 ไมล์ทะเล

                    (4) อุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานในกรณีที่ทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยามอง เห็นได้ ในระยะน้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล

                              (ก) แตรหมอกอย่างน้อยหนึ่งตัว ติดตั้งไว้บนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ ในระดับ ความสูง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 30 เมตร เหนือระดับน้ำขึ้นเต็มที่ปานกลางหน้าน้ำเกิด (mean high water springs) ซึ่งสามารถได้ยินได้รอบทิศทาง และให้สัญญาณเป็นจังหวะเดียวกันตามรหัสมอร์สอักษร U ทุก 30 วินาที

                              (ข) โคมไฟที่แสงผ่านหมอกได้ โดยติดตั้งไว้บนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล

                              (ค) เครื่องส่งคลื่นวิทยุ

                    (5) ป้ายแสดงชื่อและประเภทของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งป้าย โดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง และติดตั้งไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

          ข้อ 6 ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งการกำหนดเขตปลอดภัยและจุดที่ตั้งของเขตดังกล่าวเป็นหนังสือ ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดเขตปลอดภัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบทันที

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานต้องรื้อถอนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุม ทดสอบหลุม และผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานรื้อถอนรั้วและเครื่องหมายให้หมดภายในสิบห้าวันนับแต่
วันเสร็จสิ้นการรื้อถอนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์

          ข้อ 7 ผู้รับสัมปทานต้องบำรุงรักษารั้วและเครื่องหมายให้คงมีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ

          ข้อ 8 ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าการกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายอาจไม่เพียงพอ ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรืออาจยังไม่เหมาะสมต่อสภาพของการเจาะหลุม ทดสอบหลุม และผลิตปิโตรเลียมในบริเวณใด ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานกำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ระยะของเขตปลอดภัยหรือเครื่องหมายเท่าที่ไม่ขัดกับกฎกระทรวงนี้

          ข้อ 9 ผู้รับสัมปทานที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุม ทดสอบหลุม และ
ผลิตปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

อารักษ์ ชลธาร์นนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมาย
ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
พ.ศ. 2555

-----------------------------------------------------

 

หลักการ

          ปรับปรุงการกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 

เหตุผล

          โดยที่การกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน หลักเกณฑ์บางเรื่องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้