กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)

ดาวน์โหลด PDF

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
ว่าด้วยการแต่งตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนค่าเดินทางและเบี้ยงเลี้ยงฯ แก่

ประธานและกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเชีย

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเชีย

พ.ศ. 2533

                

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ให้มีประธานร่วมและสมาชิกอื่นฝ่ายไทยในองค์กรร่วม ประกอบด้วยประธานร่วมหนึ่งคน และสมาชิกอื่นอีกหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

วาระการดำรงตำแหน่งของประธานร่วมและสมาชิกอื่นฝ่ายไทยในองค์กรร่วม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

 

          ข้อ 2  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 1 วรรคสอง ประธานร่วมและสมาชิกอื่นฝ่ายไทยในองค์กรร่วมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                    (1) ตาย

                    (2) ลาออก

                    (3) รัฐมนตรีให้ออกโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

                    (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    (5) เป็นบุคคลล้มละลาย

 

          ข้อ 3  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้แจ้งในนามของรัฐบาลไทย ถึงการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงประธานร่วมและสมาชิกอื่นฝ่ายไทยในองค์กรร่วมให้องค์กรร่วมทราบ

 

          ข้อ 4  ให้ประธานร่วมและสมาชิกอื่นขององค์กรร่วมได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกองทุน ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายท้ายกฎกระทรวงนี้ ตามบัญชี 1 สำหรับกรณียังไม่มีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วม และตามบัญชี 2 สำหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว

 

          ข้อ 5  การปฏิบัติหน้าที่ของประธานร่วมและสมาชิกอื่นขององค์กรร่วมให้เป็นไปด้วยความสุจริตเพื่อประโยชน์แห่งองค์กรร่วม

 

          ข้อ 6  เมื่อประธานร่วมและสมาชิกอื่นขององค์กรร่วมผู้ใดมีส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในองค์กรร่วม ให้ผู้นั้นแจ้งองค์กรร่วมทราบโดยไม่ชักช้า

 

          ข้อ 7  ประธานร่วมและสมาชิกอื่นฝ่ายไทยในองค์กรร่วมต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งได้ลงนามโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2535

สิปปนนท์  เกตุทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

          หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 บัญญัติให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแต่งตั้ง และการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานร่วมและสมาชิกอื่นขององค์กรร่วมต้องออกเป็นกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้