กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง คุณสมบัติของบุคคลภายนอกทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม และบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง คุณสมบัติของบุคคลภายนอกทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม และบุคคลภายนอก

ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (2) และข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง กำหนดแผนงานประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้รับสัมปทานจัดให้มีบุคคลภายนอกทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม และบุคคลภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ อธิบดีจึงกำหนดคุณสมบัติของบุคคลภายนอกไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  ในประกาศนี้

บุคคลภายนอกหมายความว่า นิติบุคคลที่มีหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียมหรือตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

กฎกระทรวงหมายความว่า กฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559

อธิบดีหมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

ข้อ 2  ให้ผู้รับสัมปทานจัดให้มีบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม ตามข้อ 7 (2) ของกฎกระทรวง

(2) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ตามข้อ 10 ของกฎกระทรวง

 

ข้อ 3  ก่อนเริ่มดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม ต่ออธิบดีเพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และถ้าไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีว่าคุณสมบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว ผู้รับสัมปทานจึงจะดำเนินการได้

 

ข้อ 4  บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม ตามข้อ 7 (2) ของกฎกระทรวง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ในการประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม ที่มีลักษณะงานและขนาดที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมการรื้อถอนของผู้รับสัมปทาน ไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และมีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมแหล่งกักเก็บธรณีวิทยา และอื่น ๆ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา

(ข) สมาคมวิศวกรรมปิโตรเลียม (The Society of Petroleum Engineer)

(ค) สภาคองเกรสปิโตรเลียมโลก (World Petroleum Congress)

(ง) สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอเมริกัน (American Association of Petroleum Geologist)

(จ) สถาบันเหมืองแร่ โลหะ และปิโตรเลียมแคนาดา (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum)

(ฉ) หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

(2) มีผลประกอบการที่ดี โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตห้าปีย้อนหลัง

(3) มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม

 

ข้อ 5  ก่อนเริ่มดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ ต่ออธิบดีเพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และถ้าไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว ผู้รับสัมปทานจึงจะดำเนินการได้

 

ข้อ 6  บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนตามข้อ 10 ของกฎกระทรวง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ในการวางแผนและการประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ที่มีลักษณะงานและขนาดที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมการรื้อถอนของผู้รับสัมปทาน ไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรม การเงิน การวางแผน การบริหารโครงการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) มีผลประกอบการที่ดี โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตห้าปีย้อนหลัง

(3) มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

 

ข้อ 7[1]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วีระศักดิ์  พึ่งรัศมี

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

วริญา/ปริยานุช/จัดทำ

9 พฤศจิกายน 2559