กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

ดาวน์โหลด PDF
 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

 

                                                               

 

             โดยที่ ข้อ 10 (5) (ง) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดให้ผู้รับสัมปทานใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมการจัดการของเสีย สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือบุคคลอื่นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

             ข้อ 1 ให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการตาม “มาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม” แนบท้ายประกาศนี้

             ข้อ 2 ในประกาศนี้ของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้งนี้ไม่รวมถึงของเสียประเภทกัมมันตรังสี

             ข้อ 3 ให้ผู้รับสัมปทานส่ง “แผนการจัดการของเสีย” ต่ออธิบดีเพื่อขออนุมัติไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนดำเนินการและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถเริ่มดำเนินการได้ซึ่งมีข้อมูลอย่ํางน้อยประกอบด้วย

                            (1) การจัดการของเสียตามลำดับขั้นในการจัดการของเสีย

                            (2) รายการและปริมาณของเสียที่คําดว่ําจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และการจำแนกประเภทของเสียเบื้องต้น

                            (3) วิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภท

                            (4) สถานที่จัดเก็บของเสีย

                            (5) มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนตอบสนองในกรณีเกิดการหกรั่วไหลหรือภาวะฉุกเฉิน

                            (6) รายนามและตำแหน่งของผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย

             หากอธิบดีเห็นว่ําแผนการจัดการของเสียมีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงพออธิบดีอาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยผู้รับสัมปทานต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในสิบห้ําวันหลังจากวันที่รับแจ้ง

             ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในการดำเนินการที่แตกต่ํางในสาระสำคัญจากที่ระบุในแผนการจัดการของเสียในข้อ 3 ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งรายละเอียดและเหตุผลเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้ําไม่น้อยกว่าสิบห้ําวันเพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถดำเนินการได้

             ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการแตกต่ํางจากที่ระบุในแผนการจัดการของเสียเท่ําที่จำเป็นไปก่อน แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบโดยพลันถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการและเหตุผลที่ทำให้เป็นกรณีฉุกเฉินหากเกิดความเสียหายจากการดำเนินการนั้น ผู้รับสัมปทานมีหน้ําที่รับผิดชอบและมีภาระความรับผิด

             ข้อ 5 ให้ผู้รับสัมปทานจัดทำ “รายงานการจัดการของเสียรายเดือน” ยื่นต่ออธิบดีภายในสี่สิบห้ําวันหลังจากสิ้นสุดเดือนที่ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนตามแบบรายงานท้ายปร

ะกาศซึ่งมีข้อมูลอย่ํางน้อยประกอบด้วย

                            (1) บัญชีรายการของเสีย โดยระบุปริมาณ และประเภทของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งที่นำไปบำบัดและกำจัดในพื้นที่ หรือส่งออกไปกำจัดนอกพื้นที่สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

                            (2) วิธีการจัดการของเสียที่ได้ดำเนินการตามรายชื่อของเสีย

                            (3) สรุปรายการของเสียอันตรายที่ได้ส่งไปกำจัดนอกพื้นที่สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

                            (4) รายนามและตำแหน่งของผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย พร้อมลายมือชื่อ

             ข้อ 6 ให้ผู้รับสัมปทานจัดทำ “รายงานสรุปการจัดการของเสียรายปี” ยื่นต่ออธิบดีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปซึ่งมีข้อมูลอย่ํางน้อยประกอบด้วย

                            (1) บัญชีรายการของเสีย โดยระบุปริมาณ และประเภทของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งที่นำไปบำบัดและกำจัดในพื้นที่ หรือส่งออกไปกำจัดนอกพื้นที่สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

                            (2) วิธีการจัดการของเสียที่ได้ดำเนินการตามรายชื่อของเสีย

                            (3) สรุปรายการของเสียทั้งหมดที่ได้ส่งไปกำจัดนอกพื้นที่สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

                            (4) ประเมินความเหมําะสมของแผนการจัดการของเสียโดยสรุปผลการดำเนินการจัดการของเสียแสดงถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการแก้ไขในรอบปีที่ผ่านมา

                            (5) รายนามและตำแหน่งของผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย พร้อมลายมือชื่อ

             ข้อ 7 อธิบดีอาจให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการเพิ่มเติมจากที่กำหนดในมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมได้เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม หรือความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนหรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

             ข้อ 8 ผู้รับสัมปทานมีหน้ําที่รับผิดชอบและมีภาระความรับผิดตั้งแต่การก่อกำเนิดของเสียจนสิ้นสุดกระบวนการกำจัดหรือบำบัด

             ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

                            ผู้รับสัมปทานที่มีการดำเนินการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องส่งแผนการจัดการของเสียตามข้อ 3 ภายในเก้ําสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

 

 

                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

                                                                                                                              (นายทรงภพ พลจันทร์)

                                                                                                                          อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ