กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับการ

สำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน

                                                              

 

               อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิตและอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ.2555 ออกตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนดังต่อไปนี้

               ข้อ 1 ในการดำเนินงานสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน ให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมยื่นรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน

               ข้อ 2 การยื่นรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนให้ยื่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

               ข้อ 3 รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน ประกอบด้วย

                              3.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

                                             (1) วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

                                             (2) ข้อมูลสัมปทาน การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่โครงการ

                                             (3) ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ ขนาดและขอบเขตแนวเส้นสำรวจ

                                             (4) แผนที่ภูมิประเทศตามมาตราส่วนที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนดแสดงขอบเขตแปลงสำรวจพื้นที่โครงการแนวเส้นสำรวจและพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ

                                             (5) รายละเอียดและขั้นตอนวิธีการสำรวจ

                              3.2 แผนการดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน

                                             (1) แผนการดำเนินงานการสำรวจ

                                             (2) แผนการขออนุญาตดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                             (3) แผนการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน

                                             (4) แผนการจัดการของเสีย

                              3.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน

                                             (1) สภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ

                                             (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                              3.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม

                                             (1) มาตรการทั่วไปของโครงการ

                                             (2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม

                                             (3) มาตรการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

                              3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการสำรวจได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่รายงาน ฯ ตามข้อ 1 ได้รับ อนุมัติผู้รับสัมปทานต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ระบุในรายงานฯ ตามข้อ 3 (3.1) เป็นหนังสือ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจ

               ข้อ 5 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จผู้รับสัมปทานต้องส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนต่ออธิบดีภายในหกสิบวัน ประกอบด้วย

                              5.1 สรุปผลการดำเนินงานสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน

                              5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม

                              5.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                              5.4 ข้อมูลการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

                              5.5 ข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและการแก้ไข

                              5.6 ข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและสถิติการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการดำเนินโครงการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่     กันยายน  พ.ศ.  2555

 

 

(นายทรงภพ พลจันทร์)

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ